שיעור כללי / תש"ס דף מס' 55

מסכת גיטין, פרק שישי (סה:)

בענין אפשרות כתיבת ונתינת גט ללא שליחות וציווי הבעל (הרב ליכטנשטיין)

א. סה:, המשנה השניה; בבא בתרא קמו:, "שכיב מרע ... שאני".

ב. קדושין מט:, תד"ה "דברים" (בעיקר "ואומר ר"י ... דישראל").

ג. רמב"ם.

ד. סג:, "ההיא דהוו קרו ... פעמים".

ה. קדושין מה., "הנהו בי תרי ... קמיה"; רא"ש שם, ב:ז, "ועוד היה נראה לדקדק ... לפרושיה".

ו. כתובות יא., תד"ה "מטבילין" (בראשו, עד "דב"מ"); רש"י, ב"מ יב. ד"ה "גבי מתנה" (בראש הדף) עד "שלוחו".

[ז. בבא מציעא כב., "ת"ש כיצד אמרו ... דשויה שליח"; קדושין נב:, "ההוא סרסיא ... ואינה מקודשת", וברמב"ן, ד"ה "לא אמרו".]

ח. סז:, המשנה; עא. "אמר רב כהנא ... לאשתו"; עב. "תניא כוותיה דרב אשי ... אמר רב".

ט. רא"ש, גיטין, ז:יט (בסופו, "ומדלא קא ממעט...") - כ.

[י. רמב"ן, סו:, ד"ה "קשה לי" (נ.ב. למי כבר למדו סוגיית מילי)]

יא. "מרכבת המשנה", ח"א, גירושין ו:ג, עד "מקראטשין" (בעיקר, ד., "...מקראטשין").

יב. שו"ת "עין יצחק", חלק "אבן העזר", נא:ח.

יג. "קונטרס היתר עגונה" לר' ישראל זאב מינצברג, סי' ג'.

יד. "זכרון יהונתן", חלק "אבן העזר", ב:מז-מט.

טו. המצוין לעיל, יא-יד, מסוכם בתמצית באנציקלופדיה תלמודית, כרך יב עמ' קסו-קסח.