שיעור כללי / תש"ס דף מס' 54

מסכת גיטין, פרק ששי (סה.)

בענין זיקת חלות ויכולת חזרה (הרב ליכטנשטיין)

א. סה. המשנה הראשונה

ב. יא: המשנה ; יג. המשנה

ג. רי"ף ה. באלפס "וחכמים אומרים... ארמלו"; [בעה"מ ד"ה "מתני" ורמב"ן במלחמות שם ד: באלפס]; רא"ש א:יב "כתב רב אלפס... לא נעשה שלוחו"; [רשב"א יג. ד"ה
"מתני"]

ד. רמב"ם עבדים ו:א ; רשב"א גיטין סג. ד"ה "הולך"; ריטב"א סב: ד"ה "הא שויתיה"; [קצוה"ח קכה:ג] מאירי גיטין יג. ד"ה "וכבר ביארנו"; רמב"ם גירושין ו:ד-ה

ה. בבא בתרא קלז: "אמר רב יהודה... ולבסוף צווח"

ו. בבא בתרא קכו. (בראשו) "אמר רב הונא... היזק עינבו"; ח' הר"ן שם "אמר רב הונא... שכך הדין בנותן ומקבל מתנה" (בעיקר "ומכאן אני אומר... הכא בבכור"); שו"ע חו"מ
רעח:ד ובנתיבות ס"ק א

ז. ב"מ טז: (בראשו) "אמר רב הונא... וא"ר מאיר מקודשת" ובתד"ה "קנויה" (טז.) ; רמב"ן קידושין סג. ד"ה "לכשאקחך" עד "ומיד שלקחו נשתחרר" [גיטין מה. רש"י ד"ה "הרי
עצמך"]

ח. רמב"ם ערכין וחרמות ו:כט [המקור: כתובות נט. "אלא אמר רב הונא.. דקדשה"]

ט. קידושין נט. "לא בא אחר... ומבטל דיבור"

י. אפשרות חזרה לאחר חלות (יידון בקצרה) - 1. ב"ק ח: (בסוף) "ואמר אביי ראובן... אמצרי" ובתד"ה "משהחזיק". 2. ב"ב קיד. "איתמר קנין... באותו עניין" ; ב"מ מד. "נתן לו
מעות ... על העליונה"