שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 53

מסכת גיטין, פרק ששי (סה.)

בענין פדיון מעשר שני ע"י קטן (הרב עמיטל)

גמ' סה. מתיב רב אויא.

שם תוד"ה ופדו, ובמהרש"א ד"ה אותו דיבור, א"ת היאך.

ר"ש מעשר שני פ"ד משנה ד' וביתר הרחבה בירושלמי שם.

רמב"ם פ"פ מהל' מעשר ה' ח'.

רמב"ם פ"ב הל' אישות הל' ד'.

רמב"ם פכ"ט מהל' מכירה הל' א' ובמ"מ שם.

ב"ק סח תוד"ה הוא, בא"ד ומיהו קשה בס"ך דבכורות.

ש"ך, חו"מ רמג, סק"ו, קצות שם סק"ה, תוס' סוכה לה. תוד"ה אתיא.

יבמות פו. תוד"ה מה.

נידה מו: תוד"ה אי אמרת.