שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 52

מסכת גיטין, פרק ששי (סד.)

בענין חזקה שליח עושה שליחותו (הרב ליכטנשטיין)

א. עירובין לא:-לב:, "אמר רב נחמן...לא ליעבד", ובתד"ה רב ששת, הרחוקים, תאנים.

ב. גיטין סד., "ולימא חזקה...לקולא לא"; [תד"ה אסור; רמב"ן (בהשמטות), ד"ה הא דאמרינן]

ג. חולין יב., "בעא מיניה רב דימי...אין תרומתו תרומה" וברש"י, ד"ה חזקה.

ד. רמב"ם, פ"ט הל' אישות הל' ו'; פ"ד הל' תרומות הל' ו' [וב"משנה למלך" שם]; פ"ו הל' עירובין הל' כ"ב; [מאירי, עירובין לא:, ד"ה
המשנה]

ה. עירובין לז:, תד"ה מאן [הרקע: ביצה לז:-לח.];

ו. "משנה למלך", פ"ד הל' בכורות הל' א', "נשאלתי...לא אזכרנו".