שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 51

מסכת גיטין, פרק ששי (סג:)

בענין עדים שעשו שליחותן (הרב ליכטנשטיין)

א. סג:, "ההיא דהוו קרו... תיקו"

ב. ב"ק צח., "השורף שטרו... במאמינו"

ג. ב"ב קסח., המשנה השניה; קע:, "מי שפרע...שאין בו אחריות" (עדיף עד "בתרתי"); תד"ה אין (בעיקר, ,ותימה דלעיל...זימנא אחריתי")

ד. בראשונים בגיטין על אתר: תד"ה כותבין (המקור ב"ספר התרומה", סי' קי"ח); ראב"ד על הרי"ף, (כט. באלפס), "ואיכא מכאן
דקשיא...לגמרי"; ריטב"א, ד"ה אלא.

ה. הראשונים בב"ק שם: ראב"ד, רשב"א, מאירי (הובאו בשטמ"ק שם).

ו. הראשונים בב"ב שם: ריטב"א, קעא; ד"ה אלא; ["יד רמה", סי' ק"א; "ספר ההשלמה", פ"י סי' ח'; תוס' רי"ד, קסח. (בהרחבה רבה;
מומלץ רק למתמצאים היטב בענייני שטרות).

ז. רמב"ם, פ"ב הל' גירושין הל' ח'; פכ"ג הל' מלוה ולוה הל' י"ב ובראב"ד.