שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 50

מסכת גיטין, פרק ששי (סג:)

בענין עדות במינוי שליח (הרב צבי שכטר)

א. משנה סג: תוספות ריד שם.

ב. רמב"ם הלכות אישות פ"ג הט"ו, ראב"ד השגה מימוניות כסף משנה.

גרושין פ"ו הל' א, ד.

גרושין פ"ט הל' לב.

ג. ירושלמי גיטין פ"ד ה"א; רא"ש גיטין פ"ד ס"ב.

ד. חדושי ר' חיים הלוי פ"ו הלכות גרושין הל' ט' ד"ה ובפ"ג.