שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 49

מסכת גיטין, פרק ששי (סב:)

בענין שליח להולכה (הרב עמיטל)

גמ' "פשיטא איש הוי שליח..."

לעיל כג: "אין העבד נעשה שליח"

שם בר"ן וברמב"ן בשם הר"י מיגש (ע. חידושי רע"א מה דייקו משם).

קידושין מא: אלא אתם גם אתם.

לעיל לד. גמ' ואמר אביי מינא אמינא ליה

לעיל לג. תוס' ד"ה רבי באותו דבור וי"ל וכי א"נ

לעיל לב. רשב"א שם ד"ה היגיעו.

קידושין נט: גמ' רב זביד מתני

אבני מילואים סימן לה' סעיף ט'