שעור כללי / תשמ"ו דף מס' 48

מסכת גיטין, פרק ששי (סב:)

בענין שלוחי הבעל והאשה בגט (הרב ליכטנשטיין)

א. קידושין מא. "שליחות מנלן... משוי שליח" תוס' הרא"ש ד"ה ושלחה

ב. רמב"ם פ"ו מהלכות גרושין הלכה ט' והראב"ד עליו.

ג. ב"מ צח: המשנה.

ד. רמב"ם פ"ג מהלכות אישות הל' יד-טו.

ה. רמב"ם פ"ו מהלכות גרושין א-ב.

ו. גיטין יא: משנה; יג. משנה, רי"ף ה. "וחכמים אומרים... אינו חוזר".