שעור מתודי / תשמ"ו דף מס' 47

מסכת גיטין, פרק חמישי (נב.)

בענין אפוטרופוס (ב) (הרב ליכטנשטיין)

השעור ימשיך בענין סוגיית אפוטרופוס (נב.) בה עסקנו בשבוע הקודם על המקורות שכבר צויינו יש להוסיף:

[א. השגות הראב"ד על הרי"ף (כו: באלפס), "יתומים שסמכו...מעלת אפוטרופין"]

ב. נב:, "מינוהו ב"ד... הלכה כאבא שאול"; תד"ה הלכה רמב"ן שם.

ג. ב"מ לט., "שבוי שנשבה...לא מוקמינן" וברש"י; רמב"ם, פ"ז הל' נחלות הל' ח'.

ד. "בעל העטור", "אפוטרופוס" (עח.), עד "וצוואת אביהן".