שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 46

מסכת גיטין, פרק רביעי (לד.)

בענין מודעא בגט (הרב ליכטנשטיין)

ערכין כא., "וכן בגיטי... למודעיה" ובתוד"ה האי.   א.
בבא בתרא מ., "רבה ורב יוסף... כתבינן מודעא", וברשב"ם ד"ה גלוי וד"ה אמא].   ב.
רמב"ם פ"י הל' מכירה, כל הפרק; פ"ו הל' גירושין הל' יט-כ; רשב,א גיטין לד., ד"ה ולעניין מסירת מודעא; רא"ש גיטין, פ"ד
סי' ו'; ר"ן, גיטין לד. (טז: באלפס), ד"ה גרסינן; קצוה"ח רה: ה.
  ג.

[ד. "ספר העיטור", אות מ' מודעא (מ., מדפי הספר), "מודעא... וכן הילכתא"; "יד רמה", ב"ב מז:, סי' קפ"ה, "והני
מילי דלא מספר מודעא... כל חד וחד כי דיניה"].

שו"ע אהע"ז, קלד: א-ו.   ד.