שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 45

מסכת גיטין, פרק שלישי (ל:)

בענין תרומת מעשר (הרב ליכטנשטיין)

במדבר י"ח: כ'-ל"ב וברש"י שם; ספרי אל אתר, "חלף עבודתם... ועבד הלוי הוא"; "אבא אלעזר... ובמחשבה".   א.
תרומות פ"א מ"ז, פ"ד מ"ו; ירושלמי פ"א ה"ד, "תמן תנינן... אף תרומת מעשר במחשבה" (הובא בר"ש פ"א מ"ז).   ב.
גיטין ל:, "ת"ר ישראל שאמר... לתרום תרומת מעשר" ובתוד"ה כך.   ג.
בכורות נח:, "יכול היו לו מאה... ניטל באומד ובמחשבה" [ובתוד"ה בשם, או, ביתר קיצור], גיטין לא., תוד"ה כשם.   ד.
רמב"ם, פ"י הל' מאכלות אסורות הל' י"ט-כ'; פ"ט הל' מעשר הל' ה'-ו' וב"כסף-משנה" שם; "ספר החינוך" מצוה רפ"ד, "ועוד
אמרו זכרונם לברכה... זכרונם לברכה", וב"מנחת חינוך" ס"ק ב', עד "כ"נ בבירור מדברי הר"מ והרב המחבר"; ["העמק
שאלה", קלב: ז, "ותדע דלדעת הרמב"ם... להקדים לפני המעשר"; "אפיקי ים", ח"א סי' י"א].
  ה.
תרומות פ"א מ"ה (עד "תרומתו"), ובפירושי הרמב"ם והר"ש; רמב"ם פ"ה הל' תרומות הל' י"ג [ובראב"ד שם].   ו.
רמב"ם פ"א הל' תרומות הל' כ"ו, פ"ב הל' ו', פ"ג הל' י', י"ב, כ', ובראב"ד שם, כ"א.   ז.

[ח. גיטין מז:, רש"י ד"ה מדאורייתא; חי' ר' עקיבא איגר על שו"ע "יורה דעה", סי' א' ס"ז, ד"ה שהרי מצות ההפרשה].