שיעור כללי / תש"ס דף מס' 44

מסכת גיטין, פרק שלישי (כט.)

בענין אין רצוני שיהא פקדוני ביד אחר (הרב ליכטנשטיין)

כט. המשנה ; שם, "ואם אמר לו... וכ"ש בו"   א.
תוספתא בבא מציעא ג:א עד "בעל הבית רשות"   ב.
תוספתא גיטין ב:יד עד "אלא לו"   ג.
ירושלמי גיטין ג:ה עד "ביד אחר" (האחרון) ; רשב"א גיטין כט. ד"ה "כאו שנה רבי" ; [תוספתא כפשוטה גיטין עמ'
817‎-819]
  ד.
ב"מ לו. "אתמר שומר... ביד אחר" (עדיף עד "הוו מפקדי להו") ובתד"ה "רב" ; לו: "אמר רבא... לא מהימן לי
בשבועה" ; גיטין כט. תד"ה "כאן" ; רשב"א ב"מ לו. ד"ה "הא דאמר" (נ.ב. מחלוקת רבי מאיר וחכמים נמצאת
בב"מ עח.) ; ריטב"א שם, ד"ה "דאמר ליה"
  ה.

[ו. ב"מ לה: המשנה ; לו. "איתיביה ר' אבא... לדעתך"; ריטב"א לה: ד"ה "והשואל" "דכ"ע מיהת... ושואל" ; ירושלמי
כתובות ט:ה "תמן תנינן... רשות מהבעלים"]

ז. רי"ף ב"מ (יט: באלפס) "אמר רבא הלכתא... גזלן" ; רמב"ם שכירות א:ד (עד "ביד אחר") ; שם, ה:ה ובראב"ד, ובהגהות
מיימוניות אות כ (מקור דברי ההג"מ בשו"ת מהר"ם מרוטנברג, דפוס פראג ס' תר"פ המחצית השנייה "ועוד יש לי... שאינן
יכולים לעכב"); מכירה כג:ח ובכסף משנה ובמשנה למלך שם ; שו"ת הרשב"א ח"א ס' אלף קמ"ה

[ח. מרדכי בבא בתרא ס' תקכ"ט ; קצות החושן שטז:ב]

ט. ספר העיטור "פקדון" (ע. בראש הטור השני) "וכתב רב אלפס... דהוחזק כפרן" ; מחנה אפרים הל' שאלה ופקדון סימן ו