דף מקורות / תשל"ז דף מס' 43

מסכת גיטין, פרק שלישי (כח.-כט.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. חזקת שהוא קיים -

הסוגיא על אתר; רמב"ם, פ"ו הל' גירושין הל' כח-כט; פ"ט הל' תרומות הל' ב' וברדב"ז ו"כסף משנה" שם; פ"ד הל' פסולי המוקדשין
הל' י"ד וב"משנה למלך" שם; יומא יג., תוס' ישנים ד"ה מיתה (עד "לזמן מרובה"); נה. תד"ה והתנן.

ב. חילוק שמא מת ושמא ימות -

יומא נה., תד"ה אלא; קידושין מה: תד"ה בפירוש, "ועוד פסק בשאלתות וכו'"; תוס' הרא"ש שם, ד"ה בפירוש, "ועוד כתב בשאלתות
וכו'".

(נ.ב. מצע דיני חזקה כמובן רחב למדי. המקורות המצויינים כאן הם רק אלה השייכים במישרים לסוגייתנו, אך יש לדון בענין לאור
העקרונות הכלליים)

ג. סמיכה -

מנחות צב., המשנה שם והגמרא עליה עד "אהרן ובניו מתכפרין בו"; שם צג:, "סמיכה שירי מצוה... וכיפר"; שם, "חומר בסמיכה... דכהן
גדול"; זבחים ו., "איבעיא להו...לא כיפר מתנות הראש"; זבחים לג., תד"ה איפוך; רמב"ם פ"ג הל' מעשה הקרבנות הל' ו-יח; גיטין כח:, תד"ה
והא (וביתר הרחבה, זבחים עד:, תד"ה והא או מנחות סב:, תד"ה וכן; תוס' רי"ד על אתר, "השולח...בפ"ק").

ד. שליח עושה שליח -

המשנה כאן והגמרא עליה עד "הרי היא כגט"; ובתד"ה רשב"ג ותוס' הרא"ש ד"ה רשב"ג; קדושין מא., "שליחות מנלן...עושה שליח"
רי"ף, גיטין על אתר (יד. באלפס), "המביא גט...וכן הדעת נוטה", ובהשגת הראב"ד ודברי הרמב"ן ב"ספר הזכות" שם; רמב"ם, פ"ז הל' גירושין
הל' ד' (נ.ב. להשלמת הנושא יש לצרף הסוגיא כט:, בה נעסוק בהמשך).

ה. מילי לא מימסרן לשליח ואומר אמרו -

להלן, סו.-סז., "אמר לשנים...ופליג עליה בחדא", ובתד"ה והאומר, הא, מתניתין עניין עד מפי עד הנידון בתד"ה אמרו כבר נלמד
בנפרד); רי"ף שם (לב: באלפס), "והלכתא... בדיני"; חי' הרמב"ן כט., ד"ה הא; סו:, ד"ה ומי, "וק' לי... השמועה" (בעיקר, עד "צריך תלמוד"); חי'
הרשב"א, כט., ד"ה אמר, "וק"ל (=וקיימא לן) כרבא...אחד לא"; חי' הריטב"א סז., ד"ה הניחא, "ואק"ל...תליא מילתא"; ר"ן על הרי"ף שם
בעיקר, ד"ה והקשה; (דברי "ספר התרומה" המצוטטת בר"ן יש למצוא במקור בסי' קכ"ה); רמב"ם, פ"ב הל' גירושין הל' ה-ז; פ"ד הל' זכייה
ומתנה הל' י'; רא"ש, פ"ז (האומר) סי' יט-כ; "מחנה אפרים", הל' שלוחין ושותפין. סי' ז-ח; "דרוש וחידוש לר' עקיבא איגר, גיטין לב., ד"ה
ולכאורה; "קצות החשן", סי' רמ"ד ס"ק א'.

ו. האם שליח אחר - פרט לשליח הולכת הגט - עושה שליח -

חי' הרמב"ן שם, "ומסתברא...כדפרישית"; חי' הרשב"א, קידושין מא., ד"ה מלמד; מרדכי, גיטין, סי' תכ; מרדכי, קידושין סי' תקה; תוס'
רי"ד, גיטין סו:, "ומיכן יש להוכיח...להולכה"; תוס' רי"ד, קידושין מא., "שהשליח...והלכך לא ממסרן לשליח"; "שלטי הגבורים", (טז: באלפס על
קידושין), "היה השליח... מזה"; שו"ע "אבן העזר", סי' ל"ה ס"ו ברמ"א וב"בית שמואל" שם, ס"ק ט"ו (סיכום השיטות); שם, סי' ל"ו ס"ג וסי' קמ"א
סמ"ג; ("מחנה אפרים" שם, סי' ו').