שיעור כללי / תש"ס דף מס' 42

מסכת גיטין, פרק שלישי (כח:)

בענין ספינה שאבדה בים ודין מים שאין להם סוף (הרב עמיטל)

דף כח ע"ב משנה וגמ' , פיה"מ לרמב"ם , רשב"א ד"ה "איכא דאמרי"

יבמות דף קכא ע"א משנה וגמ'... של דגים לא שכיחא"

שם, סוע"ב "אמר רב אשי ש"מ... לכתחילה לא"

ב"ב דף קנג ע"ב גמ' "א"ל אביי... כל שכן"

רמב"ם פ"ו מהל' גירושין הל' כח-כט

שם פי"ג הל' יט ובכ"מ שם, הל' כ ובכ"מ שם

רמב"ם הל' נחלות פ"ז ה"ג

בכורות דף כ ע"ב תוד"ה "חלב... וגוסס נמי"

ע"ז דף מ ע"ב תוד"ה "כל"

יבמות דף לו ע"ב תוד"ה "הא"

תשובות הרשב"א המיוסחות לרמב"ן ס' קכח בד"ה "תשובה" בא"ד "תחילה אומר... ומסדר לפני בע"ה "

תשובות הריב"ש ס' שעט בא"ד "והני תלתא דר"א בן פרטא... ומשום הכי אמרו שאם נשאל לא תצא"

שו"ע אה"ע ס' יז סל"ד ובהגה שם , באור הגר"א אות קיג