שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 41

מסכת גיטין, פרק שלישי (כח:)

בענין חומרי חיים וחומרי מתים (הרב עמיטל)

דף כח:, משנה וגמרא.   א.
פירוש המשניות לרמב"ם שם.   ב.
גמ' ב"ב דף קנ"ג:, "א"ל אביי השתא וכו' ".   ג.
רמב"ם הל' גירושין פרק ו' הכ"ח, כ"ט.   ד.
רשב"א ד"ה איכא דאמרי; חי' הר"ן ד"ה היוצא ליהרג.   ה.
ר"ן על הרי"ף פט"ז דיבמות (ע' מו. בדפי הרי"ף) "ויש מן המפרשים וכו' ".   ו.
בכורות דף כ:, תוד"ה חלב עד "וגוסס נמי".   ז.
תשובות מיוחסות לרמב"ן סי' קכ"ח.   ח.
הגהות מרדכי קידושין סי' תקס"ח.   ט.
תשובות הריב"ש סי' שע"ט, בא"ד "והני תלתא דר"א בן פרטא" עד "ועדות הנכבד".   י.
ב"ח טור אה"ע סי' י"ז ד"ה עיר שכבשוה כרקום.   יא.
שו"ע אה"ע סי' י"ז סעיף ל"ד בהגה שם, ובאור הגר"א ס"ק קי"ג.   יב.