שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 40

מסכת גיטין, פרק שלישי (כח:)

בענין סמיכת קדשים (הרב ליכטנשטיין)

ויקרא א: ב-ה, ג: ו-ח, ג: יב-יג, ד: ד, ד: יג-טו, ד: כב-כד, ד: כז-כט.   א.
מנחות צב., המשנה; צב:, "כל קרבנות... אף סוף הקדש יורש סומך", ובתוד"ה תחלת.   ב.
שם צג., "הכל סומכין... אתיא סמיכה סמיכה מעולת ראייה".   ג.
שם צג:, "סמיכה שירי מצוה... כאילו לא כיפר וכיפר"; [זבחים ו., "איבעיא להו... קמי שמיא"].   ד.

[ה. זבחים יא., "ולרבנן למאי הלכתא... טעון סמיכה"; שם לג., תוד"ה איפוך].

ו. רמב"ם, פ"ג הל' מעשה הקרבנות הל' ו-טו.

ז. גיטין כח:, "השולח... העוף" ובתוד"ה והא; ויתר הרחבה, זבחים ע"ד:, "קדשים בקדשים... אנשים לא", ובתוד"ה והא.

תוס' רי"ד, גיטין כח:, "השולח... בפ"ק".   א.

ט. רמב"ם פ"ד הל' פסולי המוקדשין הל' י"ד (עד "כמו שבארנו"); שם, פ"ו ה"ד; פ"ב הל' ביאת המקדש הל' י"ב.

[י. קדושין לו., "הסמיכות... סומכות" ובתוד"ה הסמיכות].

[יא. זבחים קי"ט:, "ואלו קדשים... אל המזבח"].