דף מקורות / תשל"ז דף מס' 39

מסכת גיטין, פרק שלישי (כז.-כח.)

בענין המביא גט ואבד הימנו (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא, כז.-כח. (ובמקביל, ב"מ יח.-יט.) ובתוס' על אתר

ב. מצאו בחפיסה או בדלוסקמא - כח., תד"ה מצאו; רמב"ן, ד"ה הא דתנן; רשב"א, כז., ד"ה מתני'; ריטב"א, ד"ה מצאו; ריטב"א, בבא
מציעא, יט., ד"ה ודוקא; תוס' רי"ד, כז., "ואם מצאו...עין"; רמב"ם, פ"ג הל' גירושין הל' ט'; ויש להשוות דין "מצאו קשור בכיס וכו'", ויעויין
ברש"י ובתד"ה או (כח.)

ג. יסוד החששות בסוגיא - גליון, הובא בשטמ"ק ב"מ יח:, ד"ה בזמן; ירושלמי גיטין, פ"ג ה"ה, בעיקר, "רבי עזרא בעא...הפסול מצא"

ד. שיירות מצויות - רשב"א, ד"ה הא דאמרינן; שם, ד"ה ת"ר, "תימה...וצ"ע".

ה. כל מעשה ב"ד וכו' והא בי דינא דרב הונא - תוס' על אתר, ד"ה בבי, וביתר ביאור, ב"מ יח:, תד"ה נפק (עד "כיון דלא הוחזקו") (ובתוס'
רבינו פרץ שם, ד"ה נפק)

ו. הוחזקו בשני יב"ש - יבמות קטו:, "יצחק ריש גלותא... נקנות במסירה" ובתד"ה יצחק, אמר, והא; ב"מ יח:, תד"ה נפק (בסוף הדיבור) (ויש
להשלים על ידי דברי הראב"ד, "בעל המאור" והרמב"ן המצויינים להלן)

ז. פסק הלכה - (בה"ג, הל' גיטין, "המביא גט ואבד...אבל אינש דעלמא לא" (עח:-עט. בהוצ' טרויב); ר"ח, ב"מ יח:, "מיהו
איצטרכינן...לחומרא עבדינן";) רי"ף על אתר (בגיטין); ב"מ (י:באלפס), "האי מילתא...בעלמא לא"; יבמות (מג. באלפס), "יצחק...כרבא"; ראב"ד
על הרי"ף על אתר; "בעל המאור" בגיטין וביבמות; רמב"ן ב"ספר הזכות" על אתר ובחי' הרמב"ן, ד"ה ר' ירמיה (הדברים חופפים במידה רבה);
וביתר ביאור, במלחמות ביבמות שם; רמב"ם, פ"ג הל' גירושין הל' ט-יא ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם.