שיעור כללי / תש"ס דף מס' 38

מסכת גיטין, פרק שלישי (כז.)

בענין סימנים דאורייתא (הרב ליכטנשטיין)

בבא מציעא כז. (בסופו) - כח. "איבעיא להו... דליתיה דמי ויניח" (בעיקר עד "לאו סימן מובהק הוא" (כז:)) ;
[ובמקביל , יבמות קכ. "אע"פ שיש סימנין... וסומקי"]
  א.
גיטין כז. "המביא גט... לזמן מרובה" ; כז: רב אשי אמר... אי דרבנן"   ב.
ב"מ כז: רשב"א או ריטב"א ד"ה "איבעיא להו"; ראב"ד , הובא בשטמ"ק (פד. במהדורה הרווחת) ד"ה "וז"ל
הראב"ד" ; כח: ריטב"א ד"ה "אלא"
  ג.
שטמ"ק שם (פה: ) ד"ה "את"ל סימנים דאוריתא"   ד.
רמב"ם גזילה ואבידה יג:א-ה ; גירושין יג:כא ובמגיד משנה; גירושין ג:יא ובלחם משנה ; גירושין ז:כד (בעקר
בסופו)
  ה.
חולין צה: (בסופו) "אמר רבא מרישא... ידע ליה" ובתד"ה "פלניא" [רשב"א ד"ה "השתא"]   ו.

[ז. קצוה"ח רנט:ב]