דף מקורות / תשל"ז דף מס' 37

מסכת גיטין פרק שלישי (כז.)

בענין סימנים דאורייתא או דרבנן (הרב ליכטנשטיין)

א. ב"מ כז.-כח. "אבעיא להו...שמע מינה"; תד"ה ואנא (וביתר הרחבה בתוס' רבינו פרץ ד"ה ואתא או בתוס' רא"ש ד"ה ואתו) שטמ"ק ד"ה
לאהדורי; חי' הר"ן ד"ה דאו' וד"ה לא בעדים; ראב"ד מובא בשטמ"ק ד"ה וזה לשון הראב"ד (שטמ"ק ד"ה וכו').

ב. יבמות קכ. "אע"פ שיש סימנין...בחיורי וסומקי", תד"ה אמר וד"ה כליו.

ג. חולין צה: "רב חייא בן אבין איתבד...ידע ליה" תד"ה ולא תד"ה פלניא.

ד. רמב"ם פ"ג הל' גזילה ואבידה הל' א,ב,ג,ה; פרק ג' הל' גירושין הל' יא ולחם משנה שם; פרק יג הל' גירושין הל' כא, כז,; פרק ז' הל'
נחלות הל' ג.

[ב"מ כט. "אמר רבא את"ל...דמנת ליה"; רמב"ם פ' יג הלכות גזילה ואבידה הל' ו ופרק יח הל' ו; רא"ש ב"מ פרק ב' סי' יד; שטמ"ק שם
ד"ה את"ל "סימנים וסימנים...הרב יהונתן ז"ל", שם ד"ה וכתב הראב"ד].

ה. קצוה"ח סי' רנט ס"ק ב עד "אתרמי סימנא כסימנא" (דיון יסודי).