שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 36

מסכת גיטין, פרק שלישי (כו.)

בענין מיחזי כשיקרא (הרב ליכטנשטיין)

כו., המשנה; כו:, "אמר ר' אבא... לא חיישינן"; כו., תוד"ה ר' אליעזר.   א.
כתובות כאף, "אמר ר' ספרא... אין מעידין בפניו וחותם".   ב.
כתובות פה., ההיא איתתא דאיחייבא... לא חיישינן" (לקראת סוף העמוד), וברי"ף שם.   ג.
בבא קמא ע., "אמרי נהרדעי... אבל לא כפריה כתבינן".   ד.
כתובות כאף, תוד"ה האמר; [רא"ה וריטב"א שם]; רשב"א גיטין כו:, ד"ה וליתא; "אור זרוע", סי' תש"ל, "כתב רבינו יצחק...
עכ"ל"; בבא מציעא יב:, תוד"ה כותבין;ה ["ספר הישר", סי' כ"ד].
  ה.
רמב"ם, פ"ו הל' עדות הל' ח'; פכ"ג הל' מלוה ולוה הל' ה' ובמ"מ שם; פ"ג הל' שלוחין ושותפין הל' ו'.   ו.
שו"ע חו"מ סי' מ"ח ובש"ך ס"ק א; שם, סי' מ"ו סכ"ד ובש"ך ס"ק ס'.   ז.