דף מקורות / תשל"ז דף מס' 35

מסכת גיטין פרק שלישי (כה.-כו.)

בענין סוגיית ברירה (הרב ליכטנשטיין)

א. במתנה וקובע מראש - 1. הסוגיא כאן; 2. דמאי פ"ז מ"א-מ"ב, מ"ד-מ"ה, ובר"ש שם; תוספתא פ"ח ה"ה; ירושלמי שם פ"ז ה"ב; חי'
הרמב"ן, חולין יד., "ושותה מיד...והכל עולה לטעם אחד"; חי' הריטב"א סוכה כג:, ד"ה אומר; 3. עירובין לו:-לח., "אמר רב... לכשיבקע",
ובתד"ה לא, רבי (עד "סלע מן הכיס"), אלא; חי' הריטב"א שם, ד"ה ויש, "ויש מי שפי'... הר"א ז"ל"; חי' הרשב"א, חולין יד., ד"ה הא 4. בבא
קמא סט., "גופא...ביובל" ובתד"ה כל הנלקט (עד "יחול ההפקר") וד"ה אלא; 5. חי' הרמב"ן גיטין כה., ד"ה תולה 6. ירושלמי גיטין פ"ג ה"א,
"רבי לעזר בר יוסי בעא...בנותן על מנת כן"; 7. גיטין עג:, תד"ה תנא; 8. עירובין סב., המשנה והגמרא עליה, "שמעת מינה...ולא הודיעוהו קתני"
9. מעשר שני, פ"ב מ"י ובירושלמי שם, "מה אנן קיימין...שכשישתה").

ב. כשאינו קובע מראש, בחלוקת אחים ושותפים -

1. בכורות נב:, "אמר רבי אסי...חוזרין לבטלה"; 2. שם נו:, המשנה והגמרא עליה, "א"ר ענן...ואתי בכולהו", ובתד"ה לברור; 3.
בבא בתרא קז., "איתמר...ורביע במעות" 4. ביצה לז:, אתמר שנים שלקחו...הלכה כרבי אושעיא"; 5. גיטין מח., "א"ר יוסף אי לאו...בן נון"; 6.
גיטין מז., "תא שמע ישראל ועובד כוכבים...לא שמיה כיבוש" ובתד"ה טבל; 7. נדרים מה:, "השותפין...ואיני נכנס לתוך שלך", ובר"ן ד"ה ואיכא
(דברי "הרב רבינו משה ז"ל" הם דברי הרמב"ן בהלכות על אתר; ויעויין, ביתר ביאור, בחי' הרשב"א, נדרים מו:, ד"ה ואומר)]; 8. חי' ר' חיים
הלוי, פ"ב הל' שכנים הל' י"א; "שיטה מקובצת", ביצה לז:, "לעולם קסבר רב...יש ברירה".

ג. מקומות אחרים בהם אין קביעה מראש -

1. חולין יד., "השומט...וכבר בא חכם"; 2. ביצה י., "וב"ה למה ליה... מידי דלא חזי ליה"; 3. תמורה ל., תד"ה ואידך; חי' הריטב"א,
יומא נה:, "והנך...וזה נראה ברור"; 4. בבא בתרא כז:, "ת"ש אילן שמקצתו...צונמא"; 5. סוטה יח., "בעי רבא...תיקו", ובתד"ה חזר וחלקן).

ד. מקומות בהם אין ברירה לכולי עלמא -

1. גיטין כד:, תד"ה לאיזו; 2. עבודה זרה סג., תד"ה כגון.

ה. פסק הלכה -

1. רמב"ם, פ"ז הל' מעשר הל' א'; שם, פ"ט הל' ז-י; פ"ח הל' עירובין הל' ג' והל' ז'; פ"ה הל' יום טוב הל' כ'; פ"ג הל' גירושין הל' ד';
פ"ד הל' מעשר שני הל' ט"ו; שם, פ"ט הל' ז'; שם, פ"ח הל' ט"ו ובראב"ד; פי"א הל' שמיטה ויובל הל' כ'; פ"ד הל' איסורי מזבח הל' י"ז; (פ"ו
הל' בכורות הל' י'; פ"ז הל' נדרים הל' ד'; הל' עירובין הל' י"ח; פ"ז הל' טומאת מת הל' ב'; פי"ג הל' מאכלות אסורות הל' כ"ב); פ"א הל'
תרומות הל' כ-כא; 2. ספר הישר לר"ת, סי' שי"א; 3. "אור זרוע", ח"ב סי' קל"א, "אמר רב...דעתיה הכי הוה";) 4. ר"ן, נדרים מה:, ד"ה ואיכא
דמקשו 5. ראב"ד, פ"ו הל' עירובין הל' כ"ג.

ו. חילוק תולה בדעת עצמו ותולה בדעת אחרים -

יש להשוות סנהדרין כד:, "משחק בקוביא...מאי קעביד" וברש"י שם; כה., "ומפריחי יונים...צריכא"; תוס' הרא"ש, גיטין כה:, תד"ה רבי
יהודה.

ז. סיכומים -

חי' הריטב"א בסוגייתנו, ד"ה ולענין; ("ים של שלמה", ב"ק, פ"ה סי' ל"ב; אנצ' תלמודית, ערך ברירה).