שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 34

מסכת גיטין, פרק שלישי (כד:)

בענין וכתב לה ולא לה ולחבירתה (הרב ליכטנשטיין)

קידושין י"ד., "ותהא יבמה יוצאת בגט... אין דין שיוצאה בגט", "אמר קרא לה לה... ולחבירתה"; גיטין כא:, תוד"ה בכתיבה.   א.
גיטין פ"ו:, המשנה, פ"ז., "והיכי דמי כלל... שני שטרות"; רמב"ם פ"ד הל' גירושין הי"ט.   ב.
רמב"ן גיטין כד:, סוף ד"ה יתר, "ולי נראה... דירה במחיקה.   ג.
פסחים לה., סוף המשנה, "חלות תורה... יוצאים בהם"; לח., "מנא הני מילי... אלא לשום זבח" וברש"י ד"ה יצאת; רמב"ם
פ"ו הל' חמץ ומצה ה"ט; חי' ר' דוד עמוד רט"ז, "ורבה קאמר... שלא נעשה בה שמור".
  ד.
אור שמח פ"א הל' גירושין ה"א, ד"ה צריך עיון וד"ה אמנם.   ה.

גיטין כד:, תוד"ה לאיזו; שו"ת רע"א סי' ב'.