דף מקורות / תשל"ז דף מס' 33

מסכת גיטין פרק שלישי (כד:)

בענין מוכח מתוכו (הרב ליכטנשטיין)

א. בבא בתרא קעב. המשנה; קסז: "וליחוש לשני יוסף בן שמעון... אין חוששין לו".

ב. גיטין כד: "כתב לגרש...בעדי מסירה" תד"ה בעדי; תוס' הרא"ש ד"ה בעדי; חי' הרמב"ן ד"ה אלא; חי' הריטב"א ד"ה אלא.

ג. גיטין כב: רש"י ד"ה רבי אלעזר; כב. תד"ה מאן (בסופו); חי' הרשב"א ד"ה וחכמים (עוד פירש וכו'); חי' הריטב"א ד"ה מאן.

ד. ב: תד"ה ורבנן; רשב"א ד"ה הא.

ה. כ. תד"ה הא; רמב"ן ד"ה הא (עד "ואינו נכון"); חי' הר"ן ד"ה הא.

ו. חי' הרשב"א בבא בתרא קעב: ד"ה ממך.

ז. רמב"ם פ"ב הל' גירושין הל' ג'; פכ"ד הל' מלוה ולוה הל' ח'.

ח. בית יוסף אבן העזר סי' קכד ד"ה אע"פ (עד "לכל מאי דאפשר למיחש").