שיעור כללי / תש"ס דף מס' 32

מסכת גיטין, פרק שלישי (כד.)

בענין שני יוסף בן שמעון בגט (הרב ליכטנשטיין)

א. בבא בתרא קעב. "שניים שהיו... במסירה" ; קעג. "ואלא הא דתניא כשם... עמו"

ב. שם קסז: "כותבין שטר ללוה... לוה עמו" ; שם, "וליחוש לשני... אין חוששין לו" ; [יד רמ"ה ס' עא]

ג. גיטין כד. המשנה ; כד: "כתב לגרש... ור' אלעזר היא" ובתד"ה "בעדי" (בעיקר עד "בסימן הכתוב") ; רמב"ן ד"ה "אלא" [וד"ה "גמרא"] [רבינו קרשקש ד"ה "אמר רבא"]

ד. רמב"ם גירושין ג:יב , ג:ב-ג ; מלוה ולוה כד:ח ובמגיד משנה שם, "ומ"ש רבינו אלא א"כ... לשליחותן"

ה. גיטין כד. "האשה עצמה... איגרשה לה" ; רמב"ם גירושין ז:כד

ו. רמב"ן גיטין ט. ד"ה "אם יש עליו" (בעיקר "שבודאי... לקיימו")

ז. מרדכי גיטין ס' שנ"ד (עד ה"נ ל"ש)

ח. מאירי גיטין כד: ד"ה "כבר ביארנו" (עד "ואתה מצאתו")

ט. יבמות קטז: המשנה השנייה

[י. ב"ב קסז: "ההוא תברא... למידק" ובמאירי ד"ה "מאחר שביארנו"]

יא. שו"ע חו"מ מט:ז , ובנתיבות המשפט ס"ק ח