שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 31

מסכת גיטין, פרק שני (כג.)

בענין שליחות להולכה בגט (הרב ליכטנשטיין)

קידושין מא., "שליחות מנ"ל... שהשליח עושה שליח", ובתוס' הרא"ש, ד"ה ושלחה; רמב"ם, פ"ו הל' גירושין הל' א-ה.   א.
גיטין כג., המשנה; שם, "בעו מיניה מרבי אמי... מכלל דעבד כשר" וברש"י ד"ה לקבל וד"ה מכלל; [תד"ה אין]; רמב"ן, ד"ה
עבד; [סיכום בר"ן, יב. באלפס, ד"ה אמר רב אסי]; רמב"ם, פ"ו הל' גירושין הל' ו'; שו"ע אה"ע, קמא: לא.
  ב.
כט:, המשנה; שם, "ההוא גברא דשדר... כשליח שניתן לגירושין הוא"; תוס' הרא"ש, ד"ה והא; חי' הר"ן, ד"ה והא שליח;
כד., תד"ה וכי מטית; רשב"א שם, וא"ת והא שליח... הוא שעושה שליח; ריטב"א מכ"י, כט:, "תמה... שליח אחר" או חדושי
רבנו קרש קש שם, ד"ה א"ל.
  ג.
בה"ג, הל' גיטין (עח:, בסוף הטור הראשון, במהד' טרויב), "בעו רבנן... כרבי אלעזר"; (צוטט על ידי הרבה ראשונים,
וביניהם על אתר, רא"ש, סי' כ"ז); ["אוצר הגאונים" על אתר, סי' קב-קו]; "אור זרוע", סי' תשכ"ד; [תשובת רש"י המצוטטת
שם נמצאת, במקור, בתשובות חכמי צרפת ולותיר, סי' ט"ז, ונדפסה עם הערות ב תשובות הראבי"ה, עמ' רכ"ב]; [תשובות
הראבי"ה, סי' תתקכ"ב]; שו"ע אה"ע, קמא: יד, קמא: לה.
  ד.