שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 30

מסכת גיטין, פרק שני (כב:-כג.)

בענין שליחות במילתא דליתא בדנפשיה (הרב עמיטל)

לעיל ט:, רש"י ד"ה חוץ מגיטי נשים.   א.
שם, ד"ה פסולא דרבנן.   ב.
דף י:, גמ' "והא לאו בני כריתות" ורש"י שם ד"ה כריתה.   ג.
דף כב:, תוד"ה והא.   ד.
דף כג., גמ' "בשלמא חרש וכו' דלאו בר היתירא"; רש"י ותורי"ד שם.   ה.
שם גמ' "בעו מיניה מר' אמי עבד מהו וכו'".   ו.
חידושי הרמב"ן שם ד"ה עבד.   ז.
חי' הרשב"א שם ד"ה גמ' בשלמא.   ח.
רא"ש שם סי' כ"ז.   ט.
להלן ס"ב:, גמ' "פשיטא איש הוי שליח להולכה וכו'".   י.
ב"מ צו., גמ' אמר ליה רבינא לר"א "האומר לשלוחו וכו'" עד סוף העמוד.   יא.
שטמ"ק שם בשם הרמב"ן.   יב.
קדושין דף כ"ג סוף עמוד א' "בעי רבה וכו'".   יג.
שם מא:, גמ' "ואלא אתם גם אתם וכו'" עד סוף העמוד.   יד.
ערובין יג., ת"י שם (נדפס בצד ימין של העמוד).   טו.
רמב"ם פ"ב מהל' גירושין הט"ו ובמ"מ שם.   טז.
שם פ"ג הט"ו ט"ז.   יז.

ועיין חי' רעק"א להלן סב:, ד"ה שם איש לקבלה וד"ה ומסוגיין.

ועיין אבני מילואים סי' קל"ט ס"ק י"ב קטע ד"ה ואפשר.