שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 29

מסכת גיטין, פרק שני (כב.)

בענין בתר נקבו ובתר נופו בעציץ (הרב ליכטנשטיין)

 

דמאי פ"ה מ"י; כלאי פ"ז מ"ח.   א.
גיטין כב., "נקבו בארץ... והאי לחודיה הקאי".   ב.

[ג. עוקצין פ"ב מ"ט ובפיה"מ להרמב"ם ור"ש שם; רמב"ם, פ"ב הל' טומאת אוכלין ובראב"ד שם; חולין קכ"ח., תוד"ה
קישות וד"ה אלא; גיטין כב., תוד"ה בתר.]

ד. מעשרות פ"ג מ"י, "עומדת בארץ... אחר העיקר", רמב"ם, פ"א הל' תרומות הל' כ"ג-כ"ה.

גיטין ז:, "תנא חדא... דמפסיק אוירא לא" ובתוד"ה דילמא; מאירי ד"ה עפר.   ה.
מנחות פ"ד., "תנן התם... לא קידש"; שם, פ"ד:, "בפלוגתא... כל עיקר"; חי' רמב"ן, גיטין כב:, ד"ה כתבו, עד "ואין לפי זה
עיקר".
  ו.
"חידושי הגר"ם הלוי", פ"ח הל' שבת הל' ד', עד סוף ד"ה ויסוד (עמ' יז יט).   ז.