שיעור כללי / תש"ס דף מס' 28

מסכת גיטין, פרק שני (כב.)

בענין עציץ או אילן שמקצתו בארץ ומקצתו בחו"ל (הרב ליכטנשטיין)

א. כב. "נקבו בארץ... לחודיה קאי" , ובריטב"א ד"ה "אביי" ; מאירי ד"ה "עציץ נקוב" עד "לצד אחד"

ב. בבא מציעא קיח: "שתי גגות... צריכי" ; רמב"ן, גיטין כב. ד"ה "התם" [וביתר הרחבה רמב"ן ב"מ

קיח: ד"ה "הא דאמר"]

ג. תוספתא ערלה א:ד ; [ובתוספתא כפשוטה עמ' 817‎-8]

ד. עוקצין ב:ט ובר"ש ופיה"מ לרמב"ם שם ; רמב"ם טומאת אוכלין ב:ט , ובראב"ד שם; גיטין כב.

תד"ה "בתר" ; תוס' הרא"ש שם, ד"ה "בתר" ; חולין קכח. תד"ה "קישות"

ה. מעשרות ג:י "עומדת בארץ... אחר הנוף" ; [מעשר שני ג:ז עד "כלחוץ"]

ו. רמב"ם תרומות א:כד-כה , מעשר שני י:יט

ז. בבא בתרא כו: "אמר עולא... בכורים" ; כז: ת"ש "אילן מקצתו... לחודיה קאי" ; [חידושי מרן רי"ז

הלוי תרומות א:כד, עד סוף ד"ה "והנראה"]

ח. משנה למלך בכורים ב:ט "ודע שמה שכתבנו לעיל דעציץ שאינו נקוב כתלוש... כי אם אליבא

דת"ק" (סקירת וסכום המקרים למיניהם)

[ט. גיטין ז: "תנא חדא... דמפסיק אוירא לא" ; חידושי הגר"מ הלוי שבת ח:ד]