שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 27

מסכת גיטין, פרק שני (כא:)

בענין הקנאת הגט על ידי אחת מדרכי הקניינים (הרב עמיטל)

כא:, בתוד"ה יצא.   א.
שם, רמב"ן ד"ה יצא בא"ד אבל ראיתי בירושלמי.   ב.
ר"ן על המשנה בדף י"ג., האומר תנו גט זה לאשתי.   ג.
רושלמי גיטין פ"ב ה"ג: "ר"ז בעי קומי ר' מנא מסר לה במוסירה".   ד.
ב"ב פ"ה:, גמ': "בעא מיניה ר"ש מר"ה כליו של לוקח וכו'", וברש"י שם ד"ה תלויה בה.   ה.
ב"ב קנ"א: "איתיביה רבינא לרבא האומר תנו גט...".   ו.
ב"ב ע"ז., גמ': "אמר אמימר... לא מקנין".   ז.
טור אה"ע סי' קכ"ד, ב"י ד"ה וכותבים, בא"ד וכתב ר' ירוחם.   ח.
קצות סי' ר"ב ס"ק ד' וסי' רנ"ג ס"ק י'.   ט.
נתיבות סי' קצ"ח ס"ק ג' וסי' רמ"א ס"ק ג'.   י.
אבני מלואים סי' קל"ו ס"ק ג'.   יא.
ועיין תשובות רע"א, סי' רכ"א אות ז' וסי' רכ"ב אות כ"ג.   יב.