שיעור כללי / תש"ס דף מס' 26

מסכת גיטין, פרק שני (כא:)

בענין נתינה וזכיה בגט (הרב עמיטל)

דף כא: תוד"ה "יצא" בא"ד "ועוד אומר ר"י "

שם, רא"ש ס' כב

שם, רן על הרי"ף ד"ה "וגרסי' תו בגמרא"

דף כא: חידושים המיוחסים לריטב"א "אין כותבין במחובר... אלא גזירה שמא יקטום"

לעיל דף יג. תוד"ה "תנו מנה"

שם, רן על הריף (עמ' ה' בדפי הריף) "משנה האומר תנו גט"

להלן דף עז: "ההוא שכיב מרע... הרי זו חזקה"

שם, רש"י ד"ה "הרי זו חזקה" שם, רמב"ן ורשב"א

שם, רן על הריף ר"פ הזורק ד"ה "והא" בא"ד "ומ"מ מדין חצירה"

ב"מ דף י סוע"ב "לעניין גט... ולא פליגי"; שם, תוד"ה "ילפינן"

ב"ב דף פה: "בעא מיניה רב ששת... תלויה בה" וברשב"ם שם

גיטין כ: גמ' "הרי זה גיטך והנייר שלי" ברש"י שם, ובדף עה.

שם, בחידושי בריטב"א (המיוחסים לו) ד"ה "ת"ר הרי זה גיטך"

רמב"ם הלכות גירושין פ"ח הי"ד

ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג "רבי זעירא בעי קומי רבי מנא... עד שיהא כולו בידה"

וע' תשובות רע"א ס' רכ"ב אות כ"ג

ירושלמי גיטין פ"ו ה"א "רבי זעירא בעי קומי רבי מנא אף לעניין מתנה... דבר שאינו שלו"

קצות החושן ס' ר' (ב'?) ס"ק ה'

שיעור כללי תש"ס: עוד בענין נתינה וזכייה בגט (הרב עמיטל)

רמב"ם הלכות גירושין פ"א הל' א הל' ג' הל' ח' ובלח"מ מהדורה ב' (פרנקל)

רמב"ם שם, פ"א הל' יב , שם, פ"ב הל' א; שם, פ"ה הל' א הל' יח , שם, פ"ו הל' א

רשב"א דף כא. ד"ה "אמר רבא"

להלן דף עז: גמ' "ההוא שכיב מרע" וברש"י שם

שם, רשב"א ד"ה "דתנן נעל"

שם, גמ' "אמר עולא... לאפוקי חצר המשתמרת שלא לדעתה"

שם, רשב"א ד"ה "נתן גט" עד "כל זמן שהיא ישנה"

דף עח. משנה וגמ' ... וצריכא"

ריטב"א (חידושים מכת"י) שם, ד"ה "נתן גט" בא"ד "אבל הרמה ז"ל"

טור אה"ע ס' קלט אות ב' "כ' הרמ"ה"

שו"ע אה"ע ס' קלט ס"ב; בית שמואל אה"ע ס' קלט ס"ק כח

תורת גיטין ס' קלט סעיף טו עד "מוגבה מכוחו עיי"ש"; שם, סעיף יח

ח' הגר"ח על הגמרא דף כא. "נתן ביד עבדו"

שיעור כללי תש"ס: עוד בענין נתינה וזכיה בגט השלמה לשיעורים קודמים (הרב עמיטל)

להלן דף עח. משנה "היתה עומדת" וגמ' שם... ויצאה והיתה"

ר"ן שם ד"ה "היכי... נראה שלהלכה כתבו"

שם, רמב"ן ד"ה ארבע אמות

שם, תורי"ד דף עח: "א"ר אסי א"ר יוחנן"; תורי"ד ב"מ דף י: ד"ה "רב אשי"

גמ' עח. "לתוך חיקה"

ב"ב קנא: גמ' "איתיביה רבינא לרבא... במצוה מחמת מיתה"

ב"ק דף יב. תוד"ה "למה"; ב"ב דף פז. גמ' "ואם היה מחובר" שם, תוד"ה "לך"

ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג "רב זעירא בעי... עד שיהא כולו בידה"

שו"ע אה"ע ס' קכ"ד ב"ש ס"ק יב; טור אה"ע ס' קכ"ד ב"י ד"ה "וכותבין אותו על יד העבד", בא"ד וכתב ר' ירוחם... זכתה בגופו של גט"

אבני מילואים ס' ל' ס"ק ה' עד סוף קטע ד"ה "ולפי זה"

אבני מילואים ס' קל"ו ס"ק ג' בא"ד קטע ד"ה "ומהא"

שו"ע חו"מ ס' רנ"ג סמ"ע ס"ק מ"ב וקצוה"ח ס"ק י'

קצוה"ח ס' ר"ב ס"ק ד'

תורת גיטין ס' קל"ט סעיף ט"ו (צויין בשיעור הקודם)

תשובות רע"א ס' רכ"ב אות כ"ג (צויין בשיעור קודם)