שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 25

מסכת גיטין, פרק שני (כא.)

בענין נתן את הגט ביד עבדו (הרב עמיטל)

גמ' כא., "אמר רבא נתן את הגט ביד עבדו".   א.
רשב"א שם, ד"ה אמר רבא.   ב.
רמב"ם, הל' קדושין פ"ה הי"ז והי"ח.   ג.
להלן עח., משנה "אמר לה" וגמ' שם.   ד.
תורי"ד שם על המשנה ור"ן על הרי"ף ד"ה מתני' אמר.   ה.
שם, רא"ש סי' ד'.   ו.
רשב"א עז:, ד"ה אמר עולא.   ז.
שם תוד"ה מה שקנתה, שם תוד"ה ותיזיל.   ח.
טור אהע"ז סי' קל"ט, "כתב הרמ"ה אם נתן גט בחצירה"; ובב"י שם.   ט.
שם, שו"ע סעיף ב; וב"ש ס"ק כ"ט.   י.
רמב"ם פ"ו מהלכות גירושין ה"ד.   יא.
להלן סה:, רשב"א ד"ה גיטא.   יב.
ועיין חידושי הגר"ח על דף כ"א בדין נתן גט ביד עבדו.   יג.