דף מקורות / תשל"ז דף מס' 24

מסכת גיטין, פרק שני (כ:-כא.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. לא צריכא דמעורה - תד"ה לא; רמב"ן, ד"ה לא (רמב"ם, פ"א הל' תפילין הל' י"ט ופ"י הל' ס"ת הל' א', סעיף י"ד; שו"ע, או"ח,
סי' ל"ב סעיפים כ"ה וכ"ח); [ביתר הרחבה, לגבי השוואת גט וס"ת לגבי כמה הלכות - תגים (ציוני), שרטוט, וכתב אשורי (על חומרי הכתב והגט
אין כמובן לדבר מעיקר הדין אם כי אף לגביהם הזכירו כמה ראשונים השוואה במישור המנהג] - יש לציין: "ספר התרומה", סימנים נב-נד; "אור
זרוע", סי' תשט"ו (קא.) "כתב ר"ת זצ"ל... שלא לציין"; שו"ת הרשב"א, ח"א, סי' אלף קצ"א.

ב. גודרות לגבי גט - רמב"ם, פ"ד הל' גירושין הל' ד'; "אור זרוע", סי' תשט"ז, "ואם היה...כלל" ["תורת גיטין" על אתר, ד"ה או
דלמא; חי' ר' חיים הלוי על הש"ס (סטנסיל) עמ' מז]

ג. נתינת גט ע"י הקנאת מקומו - להלן עז: "ההוא שכיב מרע...הרי זו חזקה" ובתד"ה ותיזיל (בסופו); (חי' ר' חיים על הש"ס, עמ'
נח).

ד. כתב לה גט ונתן ביד העבד -

1. הסוגיא כאן; להלן עח., "אמר רבא כתב...בכפות"; כא., תד"ה והלכתא (דברי הבה"ג במקור נמצאים, בהוצ' טרויב, עז:,
"ואמר רבא...שלא לדעתה"); רמב"ם, פ"ה מהל' גירושין הל' יז-יח וב"מגיד משנה", שם; (רמב"ן, גיטין עח., ד"ה והלכתא); רשב"א כא., ד"ה אמר
רבא; רא"ש, פ"ח סי' ה', אמר רבא...דומיא דיד" (יסודי);

2. דין חצר מהלכת כללית - ב"מ ט:, "בעי ר' אלעזר...דקא מסגיא מתותה" ברש"י ד"ה מי; רמב"ן, גיטין כא., ד"ה חצר; רשב"א,
ב"מ ט: ד"ה הא דאקשינן.

3. השוואת גט וקנין ממון - ב"ק יב., "לימא כתנאי... והלכתא בכפות", ובשיטה מקובצת שם, ד"ה והלכתא (ויש להשוות גיטין
עז:, "והיא בתוך ביתה...שלא לדעתה" וב"מ יא., "אמר רב יהודה... אי לא לא", ושם יא:, "רב פפא אמר ...שלא בפניו").

ה. איתא בין מדעתה בין בעל כורחה - הסוגיא כאן והתוס' על אתר, בעיקר תד"ה אטו (ובתוס' הרא"ש, ד"ה מתקיף) וד"ה
ואיבעית; רשב"א, ד"ה הא; ריטב"א, ד"ה ואי; חי' הר"ן, שם.

ו. מחוסר קציצה - הסוגיא כאן ובתד"ה יצא; ("ספר התרומה", סי' קי-קיא, "תנן... המוטעה"; "אור זרוע, סי' תשי"ח (בעיקר, עד "ונתנו
לה אינו גט"); רשב"א, ד"ה יצא; (רמב"ן, ד"ה יצא. נ.ב. רקע דברי הרמב"ן בענין קוצץ בשבת יש למצוא בחידושיו, שבת עד:", ד"ה הא דאמרינן.
ברם, אם כי הדברים חשובים למדי כשלעצמם אינם נוגעים כל כך לסוגייתנו); רמב"ם, פ"א הל' גירושין הל' ו'.

ז. בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף - קידושין ה., "ומנין שאף בשטר... לא משמע להו".

ח. ה"ז גיטך ע"מ שלא תלכי לבית אביך לעולם - תוספתא פ"ה הל' יב-יג; תד"ה שלא; רמב"ם, פ"ח הל' גירושין הל' יא-יב
וב"הגהות מיימוניות" שם; רשב"א על אתר (בטעות, נדפס להלן כב.), ד"ה הא; רשב"א להלן פג:, ד"ה על מנת