שיעור כללי / תש"ס דף מס' 23

מסכת גיטין, פרק שני (כ:)

בענין שטר ערבות לקניין או לראייה (הרב ליכטנשטיין)

א. כ: "אמר אביי ת"ש... דידע לאקנויי" , ובתד"ה "וכותב" , תורי"ד על אתר

ב. כתובות קא: "אתמר האומר... לא אלימא מילתא דשטרא" ; קב. "כתנאי... שיעבודא דאוריתא" , ובתד"ה "כתנאי" ; תד"ה "אליבא" "ור"ת מפרש... כבר נעשית".

ג. בבא בתרא קעג: "אמר רב הונא מניין... ומשתעבד נפשיה"; קעה. המשנה ; קעו. "אמר רב קודם... ומשעבד ליה"; [יד רמה י:קנד]; רמב"ן ד"ה "נראה לי" ; רמב"ם מלוה ולוה
כה:א , כו:א

ד. קידושין ו: (בסוף) "אמר רבא תן... ומקניא נפשיה" ; רשב"א שם ; רמב"ם אישות ה:כא (עד "בגללה")

ה. רמב"ם מכירה יא:טו ; מלוה ולוה כו:י-יא

ו. מחנה אפרים , הלכות ערב סימן א

ז. שו"ע חו"מ קכט:ד,ו

[ח. י: "כל השטרות... מכגיטי נשים"; רמב"ם מלוה ולוה כז:א-ב]