דף מקורות / תשל"ז דף מס' 22

מסכת גיטין, פרק שני (כ.-כ:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. כתבו על איסורי הנאה -

הסוגיא כאן; ירושלמי קידושין, פ"א ה"א, "כתבו על דבר...להשלים עליו" (ב: בירושלמי הקטן); שו"ת הרשב"א, ח"א סי' תר"ג; "אבני
מילואים", סי' קל"ט ס"ק י"ח או "קצות החושן", סי' ר' ס"ק ה'; שו"ע, אה"ע, סי' קכ"ד ס"א וסי' ל"ב ס"ד; [ר"ן על הרי"ף, (י. באלפס), ד"ה
שלחו או ריטב"א ד"ה אילימא (בסופו), "והא דאמר...נר"ו";] רמ"א, סי' קכ"ד ס"א; "פרי חדש", סי' קכ"ד ס"א, ד"ה הגה (בעיקר, עד והגט בטל מן
התורה"); כ:, תד"ה בכתובת.

ב. מושג נתינה במקומות שונים -

תד"ה דילמא; ב"מ מז., תד"ה קונים.

ג. חקיקה -

הסוגיא כאן; ירושלמי פ"ב ה"ג (בראשה), עד "בשבת מהו"; רמב"ם, פ"ד הל' גירושין הל' ו'; פ"ט הל' כלי המקדש הל' ב'; שבת קד:,
"תנא הגיה...ועשאו רי"ש"; רשב"א, ד"ה מהא (נ.נ. בדפוס נפלה טעות וצ"ל "לא מיקרי"); ר"ן על הרי"ף (לז:), ד"ה גרסינן; "ספר התרומה", סי'
קיד (בסופו) וקט"ו שם סי' רה (סז:) "והיכא שנפלה... לכולי עלמא אין מועיל" (הובא במרדכי על אתר, סי' שד"מ) וב"אור זרוע" על אתר, סי'
תשט"ו, "מינן פסק...דאינו מועיל כלום"; שו"ע, או"ח סי' ל"ב סי"ז; שם ס"ג; סמ"ק, סי' קנ"ג (קי"ד מעמודי הספר), "ואם נפלה...בירושלמי" [הכוונה
לירושלמי ברכות, פ"ב ה"ג, "עירב את האותיות ...צריכה" (יד. בירושלמי הקטן)]; שו"ע או"ח, סי' ל"ב ס"ג; שו"ע, אה"ע, סי' קכ"ה ס"ד, ס"ו,
ס"ח-ט; מרדכי, הל' קטנות, סי' תתקנ"ב.

ד. התקבלי גיטך והתקבלי כתובתך -

הסוגיא כאן; ירושלמי על אתר, "על הקרן...כאחת"; רשב"א, ד"ה אמר ליה (נ.ב. הסוגיא בקידושין שהרשב"א מציין נמצאת יג., "ההיא
איתתא דהוה קא מזבנה...הא דלא שדיך"); רמב"ם, פ"ח הל' גירושין הל' ט"ו.

ה. ה"ז גיטך והנייר שלי -

להלן עה., "ת"ר הרי...כאומר מעכשיו דמי" ובתד"ה דתנאי; כ:, תד"ה על מנת; "אבני מילואים", סי' ל"ח ס"ק ו'; רשב"א, גיטין עה., ד"ה
מאי שנא; ירושלמי פ"ב ה"ג, "הרי זה גיטך...תחזירהו לי".

ו. ספר אחד ולא שני ספרים -

תד"ה ספר; סוטה יז:, תד"ה כתבה; (לגבי סוף דבריהם, יעויין ב"טורי אבן", ר"ה כז.); מנחות לג., "כתבה...קאמר", ובתד"ה כתבה; "אור
זרוע", סי' תשט"ו, "בעי רב פפא...ודבר זה צ"ע"; שם, סי' תקל"ט; רמב"ם, פ"ה הל' מזוזה הל' א'; פ"ד הל' סוטה הל' ח'; פ"ח הל' גירושין הל'
י"ד (השמיט ההלכה; ויעויין בזה בחי' ר' חיים הלוי על הש"ס (סטנסיל), עמ' מה-מו); ראש השנה כו., "אביי אמר...ושלשה שופרות"; שם כז.,
"דיבק פסול" וברש"י ד"ה פסול ותד"ה שופר (בסופו); שו"ע, אה"ע, סי' ק"ל ס"ז ברמ"א, וב"בית שמואל" שם, ס"ק ח'.