שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 21

מסכת גיטין, פרק שני (כ.)

בענין נתינה וזכיה בגט (הרב עמיטל)

 

קצות סי' ב' (ר'?), ס"ק ה'.   1.
גמ' דף כ., "דילמא נתינת הגט וכו'", ותוד"ה דלמא.   2.
שם ע"ב, גמ' "כתב לה גט על טס וכו'... לא צריכא דמעורה בעי".   3.
שם, ריטב"א ד"ה הרי זה גיטך וד"ה הן שיטה.   4.
רמב"ם פ"ח מהל' גירושין הי"ד.   5.
כא., גמ' "אמר רבא כתב לה גט ונתן ביד עבדו".   6.
עה., גמ' "ת"ר הרי זה גיטך והנייר שלי" וברש"י שם.   7.
עח:, "רבא אמר אטו ידה".   8.
עט:, אר"ח גט בידה ומשיחה בידו וכו'" ותוד"ה אם יכול.   9.
גמ' דף י' סוף ע"ב, "ומי איכא למ"ד... המשנה".   10.
ירושלמי גיטין, פ"ו ה"א "ר' זעירא בעי קומה ר' מנא אף לענין מתנה כן וכו'... לאינו שלו", ועיין שם ברדב"ז.   11.
נדרים פ"ה., ר"ן ד"ה ומה שמעינן.   12.
רמב"ם גירושין פ"ו הכ"ג.   13.
ועיין אמרי בינה, קונטרס בדיני קנינים סי' כ"ז עד הקטע ד"ה עוד כי שם.   14.