שיעור כללי / תש"ס דף מס' 20

מסכת גיטין, פרק שני (כ.)

בענין גט על איסורי הנאה (הרב ליכטנשטיין)

א. כ. "גופא... כוותיה"

ב. ירושלמי קידושין א:א (ב. במהדורה הרווחת) "תני ר' חייא... להשלים עליו"; שו"ת הרשב"א א:תרג

ג. אור זרוע ס' תשי"ז "ותניא בהאי... דאין כאן נתינה"

ד. בבא קמא מד: "ת"ר שור שהמית... אינו מקודש" ; [פסחים ו: "הבודק... טעמא" , "אמר רבא... משש שעות ולמעלה"]

ה. בבא קמא עא: "ורבי מאיר אמאי... קא טבח" ; [בית הלוי, ח"א ס' מא ; קונטרס הרב דייבעס בסוף מהדורתו של שו"ת הריב"ש, מאמרים א-ב]

ו. קצות החושן ר:ה ד"ה "עד" (בעיקר, "נראה דגט שאני... ודו"ק)

ז. רמב"ם גירושין ד:ב ; ר"ן גיטין (י. באלפס בסוף) ד"ה "שלחו" ; שו"ע אה"ע קכד:א [ובב"ש ס"ק ב' ובאורי הגר"א ס"ק ב' ]