שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 19

מסכת גיטין, פרק שני (יט:)

בענין שמות בגיטין (הרב ליכטנשטיין)

 

לד:, "בראשונה... וכל שום שיש לה" ובת ד"ה וכל [וד"ה והוא; "ספר התרומה", סי' קכו-קכח, "תנן פ' השולח... כדפרי' לעיל"; רמב"ם,
פ"ג הל' גירושין הל' יג-יד] (הסוגיא נרחבת למדי אך בשיעור זה יידונו רק ראשי פרקים).
  א.
פ., "שינה שמו ושמה... האלו בה" ובתד"ה שינה [וד"ה ושם].   ב.
פז: "איש פלוני עד... וחניכתה כשר".   ג.
כד., "כתב לגרש... פסול לגרש בו"; שם כד:, "כתב לגרש... ור' אלעזר היא" ובתד"ה בעדי, עד "לא מהני עדי מסירה"; מרדכי, סי' שנ"ד.   ד.
יט:, "ההוא גברא... וליכא" ובתד"ה הא; רמב"ן, ד"ה הא.   ה.
בבא בתרא קעב., ,ההוא שטרא... מתותי ידיה משמע" (עדיף, עד "לנפילה לא חיישינן").   ו.
ירושלמי פ"ב ה"ג, "אמר רבי זעירא... ואם לא פירש כשר".   ז.
קדושין ט., "ת"ר בשטר כיצד... הרי זו מקודשת"; רשב"א, ד"ה כתב (עד "ללאה אשתו זו"); ריטב"א, ד"ה ולענין (יסודי); [ר"י הזקן,
"והיכא דכתב... ולא זמן"].
  ח.