דף מקורות / תשל"ז דף מס' 18

מסכת גיטין, פרק שני (יט:-כ.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. שטרא פרסאה: לעיל י:, המשנה והגמרא עליה עד "חוץ מכגיטי נשים"; יא., "רבינא סבר... לית ליה קלא"; הסוגיא יט:; רמב"ם,
פכ"ז הל' מלוה ולוה הל' א' ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; ("אוצר הגאונים", סי' לא-לו, פה-פז; "בעל העיטור", מאמר שמיני (לב:-לג.), "כל
השטרות...וצריכא עיונא";) רשב"א, י:, ד"ה בשלמא, ואי, אבל; (רא"ש, פ"א סי' י' (מחלוקת רבנן ור"ע, ומחלוקת רש"י ור"י מפירנצה, בהם דן
הרא"ש, נמצאים יא.)); "בעל התרומות", שער ס"ז חלק ד'; שו"ע חו"מ, סי' ס"ח.

ב. נתן שהניר חלק: הסוגיא כאן ובתד"ה טעמא, ושמואל; (לגבי נאמנות בעל לומר גרשתי, יעויין ב"ב קלד: - קלה., "אמר רב
יוסף...חוש לה". וברמב"ם, פי"ב הל' גירושין הל' ה'); רמב"ן ורשב"א על אתר; ר"ן, ד"ה גרסינן; (ירושלמי על אתר, "כתב לא השופך...בשבת
מהו");

ג. צריכי למקרייה: הסוגיא ובתד"ה צריכי; (מקור דבריהם ב"ספר התרומה", סי' קכא, ד"ה אמר וסי' קכב); מרדכי, סי' שמג; רמב"ן,
ד"ה הני; רמב"ם, פ"א הל' גירושין הל' יט-כא; "אבני מילואים", סי' ל"א ס"ק ד'

ד. לשמה במגילת סוטה בהשוואה לגט: עירובין יג., "תניא רבי יהודה...מחיקה היא" ובתד"ה אבל, גיטין כ., תד"ה אי; רמב"ן
כד:, ד"ה יתר; רמב"ם פ"ג הל' סוטה הל' ח' (ויש להשוות פ"ו הל' גירושין הל' כ"א) (הדיון כאן אמנם נוגע ליסוד דין לשמה בגט אך הנושא כולו,
על כל השלכותיו, יידון בהקשר לסוגיות להלן, כב., כד. - כד:)

ה. צורך בשמות בגט: תד"ה הא; מרדכי, סי' שנד; רמב"ן, ד"ה הא; ("אור זרוע", סי' תשט"ו, "ואם לא הזכיר...דאורייתא";); "אור
זרוע", סי' תשמ"ה (בסופו) "ואשר כתבת וכו' עד סוף התשובה; בבא בתרא קסז:, "מאי...לשם האיש", ובתד"ה שם; שו"ע, אה"ע, סי' קכט סי"א
וב"בית שמואל" ס"ק כ"א.

ו. שם עירו ושם עירה: "בעל העיטור", מאמר ששי (כה.), "גרסינן... אבי הרב זצ"ל"; רמב"ן הנ"ל; שו"ת הרשב"א, ח"ב סי' רע"ז; שם,
ח"א סי' אלף קט"ז, עד "שהוא צריך לכתוב" (וידוייק במשנה כד., "יתר מיכן... בו") "שלטי הגבורים", (מא: באלפס), ד"ה לשון ריא"ז, עד "בטל
מה"ת".

ז. אין השם מן המובחר: רשב"א, ד"ה ולענין (בסופו), "ואיכא למידק וכו'"; לקמן נד:, "ההוא דאתא... כמנומר"; (ויש להשוות שבת
קלג:, "דת"ר המל כל זמן...בשיראין נאין", לפי פירש"י שם).

ח. שיהא הגט משל בעל: בבא בתרא קסח., "והבעל נותן...לשהיה", (וב"יד רמה", סי' ע"ו) הסוגיא כאן ולקמן כ:, "בעי רמי בר חמא
היו מוחזקין...אלא בחותמיו" ובתד"ה וכותב; רשב"א שם, ד"ה הא וד"ה ובא; רמב"ן, כ., ד"ה דלמא; כב:, תד"ה והא, "וא"ת ואכתי...דשלה הוא";
רמב"ן, כד:, "וכבר פירשתי... ממש"; "ספר התרומה", סי' קי, ד"ה פסק; ריטב"א, כ., ד"ה א"ל.