דף מקורות / תשל"ז דף מס' 17

מסכת גיטין, פרק שני (יט.-יט:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. כתב המתקיים -

תוספתא פ"ב ה"ה; כא:, תד"ה על; שבת קד:, "כתב במשקין... שאינו מתקיים פטור" תוספתא שבת פי"ב ה"ו ; (שבת קב:, במשנה,
"זה הכלל... חייב"); רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט"ו; פ"ד הל' גירושין הל' א' והל' ג'; ר"ן על הרי"ף (ט. באלפס), ד"ה על העלה; (להלן כב:,
"ואמר ר"א...קמ"ל"); ריטב"א, כא:, ד"ה מתני'; מרדכי, סי' שמ.

ב. דיו -

תוס' על אתר; מרדכי, סי' שלט; רמב"ן, ד"ה ובכל; רמב"ם, פ"א הל' תפילין הל' ד-ה, על רקע סוטה כ., א"ר יהודה אמר שמואל...
איכא בינייהו", ויעויין שם (ובפיה"מ להרמב"ם, סוטה פ"ב מ"ד); "הגהות מיימוניות" שם, אות ג'; ("משכנות יעקב", חלק "אורח חיים", סי' ל"ח);
סיכום האנצ' תלמודית, ערך "דיו".

ג. כתב ע"ג כתב -

הסוגיא כאן ולהלן כ., "א"ר חסדא גט...אבל הכא לא"; ובמקביל ירושלמי על אתר, "תמן תנינן...את אשת איש"; שבת קד:, "כתב
ע"ג...מן המובחר"; תוס' על אתר; רמב"ן, ד"ה דיו (ובמקביל בריטב"א, סוף ד"ה כתב); רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט"ז; פ"ג הל' גירושין הל' ד';
"תורת גיטין", יט., ד"ה תד"ה דיו; חי' ר' חיים הלוי על הש"ס (בסטנסיל), עמ' מא-מה

ד. עדים שאין יודעים לחתום -

הסוגיא כאן; ובמקביל, בירושלמי על אתר, "עדים...עררו קיים", לעיל ט:, תד"ה מקרעין (ובתוס' הרא"ש שם); תוס' רי"ד, יט.,; רשב"א
ט:, ד"ה למעוטי; רמב"ם, פ"א הל' גירושין הל' כ"ג; פכ"ד הל' מלוה ולוה הל' ו' וב"מגיד משנה" שם; רשב"א, יט:, ד"ה נמצא; "אוצר הגאונים",
סי' פב

ה. עדים שאין יודעים לקרוא -

הסוגיא כאן; לעיל ט:, תד"ה קורין; תוס' הרא"ש, יט:, ד"ה ואם; רמב"ן, יט:, ד"ה הא; רשב"א, יט:, ד"ה הא; (ויש להשוות להלן סז.,
תד"ה אמרו; רשב"א כט., סוף ד"ה אמר; רמב"ן, כט., ד"ה הא, "ואם תשאל...ואינם מעידים כלום"; ראב"ד על הרי"ף, לב: באלפס, "על מה
שאמרו...או הבעל עצמו"); רי"ף על אתר; רא"ש, סי' י"ב (דברי בעל העיטור שהרא"ש מצטט יש למצוא בסוף "אות קיום", נו.); רמב"ם, פ"א הל'
גירושין הל' כ"ג, וב"מגיד משנה" ו"כסף משנה" שם; פכ"ד הל' מלוה ולוה הל' ה' (בסופה) והל' ז' ובהגהות מיימוניות, אות ו'; [ירושלמי, גיטין,
פ"ט ה"ח, "רב אמר...שירצו"; "אוצר הגאונים", סי' עו-פא; ש"ך חו"מ, סי' מ"ה ס"ק ב-ג]; הגהות אשרי על אתר, ד"ה השיב