שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 16

מסכת גיטין, פרק שני (יט.)

בענין כתב על גבי כתב (הרב עמיטל)

 

גמ' יט., "אתמר המעביר דיו...", רש"י, תוס' ומהרש"א.   1.
גמ' כ., "אר"ת גט שכתבו שלא לשמה...".   2.
גמ' שבת קד:, "כתב על גבי כתב...".   3.
רמב"ם שם פ"א הל' כ"ג.   4.
רמב"ם הל' תפלין פ"א הל' ט"ו.   5.
ירושלמי שבת פי"ב ה"ד "עדים שאינם יודעים לחתום".   6.
ספר התרומה סי' ר"ד מובא בקצרה במרדכי סי' שצ"מ, ובהגהות אשר"י פ"ב סי' י"ט.   7.
שו"ע אה"ע סי' קל"א ס"ט, בהגה ובב"ש שם ס"ק י"א.   8.
שם סי' קכ"ה ס"ד בהגה ובפרי-חדש שם אות ד' בשם הוד"ך.   9.
שו"ע יו"ד סי' רע"ו, פ"ת ס"ק ג' בשם הרמ"ע מפאנו.   10.
ריטב"א לעיל ג:, (חידושי רבנו קרשקש בהוצ' מוסד הרב-קוק), בא"ד בשם ר' יצחק הלוי בן אחיו של רבינו.   11.