שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 15

מסכת גיטין, פרק שני (יט.)

בענין דבר של קיימא בגט (הרב ליכטנשטיין)

 

יט., המשנה; בגמרא: "ובכל דבר... ובשיחור כשר"; "אתמר עדים אין יודעים... ברוק"; רמב"ם פ"ד הל' גירושין הל' א'.   א.
תוספתא פ"ב ה"ה; כא:, תוד"ה על; רמב"ם פ"ד הל' גירושין הל' ג'.   ב.
תוספתא שבת פי"ב ה"ו; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט"ו.   ג.
ספרי כי-תצא, פ' נ"ט, "ותב אין אלא... יצא דבר שמחובר לקרקע".   ד.
כא:, "ר' יוסי הגלילי... הוא דאתא"; ירושלמי פ"ב ה"ג, "ומה טעמא דר' יוסי הגלילי... שהוא בתלוש".   ה.
כב:, "ואמר ר"א... קמ"ל".   ו.
ירושלמי, פ"ב ה"ג "הקורע של העור... פסול"; תוספתא, פ"ב ה"ו עד "כתב כשר"; רמב"ם, פי"א הל' שבת הל' ט"ז (בסופה); שם, פ"ד
הל' גירושין הל' ז' ובמ"מ שם; [רשב"א כ:, ד"ה כדי נרי, "ותן גרסינן... כתב כשר"], ["תוספתא כפשוטא", שבת, עמ' 175‎-176].
  ז.

[ח. יט:, "אמר שמואל נתן לה נייר חלק... חיישינן קאמר"; ירושלמי, פ"ב ה"ג "א"ר חייא בר בא אילין... מקום הכתב"].

ט. טור אבן העזר, סי' קכ"ה ".... ניכר", ובב"ח, ד"ה כותבין; "פרי-חדש", קכ"ה: א, "חלקת-מחוקק", קכ"ה: א.

[י. מרדכי סי' ש"מ; שו"ע אה"ע, קכ"ד: ט וב"חלקת-מחוקק" ס"ק כ"ד, וב"בית-שמואל", ס"ק כ"א].

יא. "פרי-חדש" קכ"ד: ב, "ועל העלין... וכדכתיבנא"; שו"ת "דברי-אמת", נו: - נזז. (מדפי הספר), ד"ה וראיתי וד"ה ולע"ד.