שיעור כללי / תש"ס דף מס' 14

מסכת גיטין, פרק שני (יט.)

בענין גט על דבר של קיימא (הרב עמיטל)

דף יט. משנה "בכל כותבים"

דף כא: תוד"ה "עלה זית"

ר"ן על הרי"ף ד"ה "על העלה של זית"

דף יט: גמ' "אמר שמואל נתן לה נייר... השתא הוא דפליט"

שם, חידושי הרמב"ן ד"ה "וכי פליט"

שם, מרדכי ס' ש"מ וס' שד"מ

שבת דף קד: משנה, וגמ' "בכל דבר שהוא רושם"

שם, חידושי הרשב"א ד"ה "ובכל דבר"

שם, ר"ן על הרי"ף ד"ה גרסי'

רמב"ם הלכות גירושין פ"ד הלכות א' ב' ג' , הלכה ז' ומ"מ שם

שם, באור הגר"א (בשו"ע ס' קכ"ה אות ז')

רמב"ם הלכות שבת פי"א הלכות ט"ו ט"ז ובמ"מ שם

טור אה"ע ס' קכ"ד ס"ב וב"ח ס"ק ב'

שו"ע אה"ע ס' קכ"ד ס"ב ובהגה שם

שם, פרי חדש בא"ד (על הגליון)

שם, ס' קכ"ה ס"א וחלקק מחוקק ס"ק ב' ובית שמואל ס"ק א'

שם, סעיף ה' וב"ש ס"ק ו'

שם, פרי חדש ד"ה הגה בא"ד "ומ"ש הרמב"ם... כשר לדעת הרב"

שם, תורת גיטין, ביאורים ס"ק א'