שיעור כללי / תש"ס דף מס' 13

מסכת גיטין, פרק שני (יח:)

בענין תנאי בכתיבת הגט (הרב עמיטל)

דף יח: גמ' "איתמר אמר לעשרה וכו' "

ר"ן על הרי"ף פ"ק ד"ה "והלכתא" (עמ. 6 בדפי הרי"ף)

להלן סז: גמ' "איבעיא להו מנה אותם"

להלן דף פב. משנה

דף פד: גמ' "כתבו בתוכו" שם, תוד"ה "אם כתבו" תוד"ה "מהו" תוד"ה "שתוקי" ותוד"ה "רבא אמר"

שם, ר"ן על הרי"ף (עמ' מד) ד"ה "גמ' כתבו... וזה דרך הירושלמי"

שם, חידושי הרמב"ן ד"ה "אשתכח... ובר"מ הספרדי מחמיר"

רמב"ם פ"ח מהל' גירושין הלכה ג-ד ; שם, מ"מ וכס"מ על הלכה ד .

רמב"ם שם, פ"ט הל' כז

ר"ן על הרי"ף (עמ. 72) סוף ד"ה "אתקין" בא"ד "וא"ת והא תנן בפירקין כתבו ותנו... מתוך גלוי דבריו"

להלן דך כב: תוד"ה "והא" בא"ד "וא"ת ואכתי... אלא לאחר"

להלן דף לב: גמ' "חוזר ומגרש בו... מי קא בטיל"

שם, תוד"ה "רב ששת"

קדושין דך נט: תוד"ה "מתורת"

רמב"ם פ"ו מהל' גירושין הלכה כא

עיין גט פשוט סימן קכ אות מב

קצות החושן סימן כא ס"ק א' הקטע הראשון עד "ואינך משום תנאי"