דף מקורות / תשל"ז דף מס' 12

מסכת גיטין, פרק שני (יח:)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. חיישינן שמא פייס -

הסוגיא כאן; להלן כט:; עו:

1. הגדרת פיוס - תד"ה שמא; רמב"ן, ד"ה חיישינן, ופי' רש"י ז"ל...בע"ה", ולהלן, עו:, ד"ה וליחוש; (נ.ב. מקור דברי הרי"ף יש
למצוא בשו"ת הרי"ף, הוצ' לייטר, עמ' כו); רמב"ם פ"ט הל' גירושין הל' ט-י ובראב"ד ומ"מ שם; ריטב"א, יח:, ד"ה אבל, תוס' רי"ד, יח:; (רשב"א,
יח:, ד"ה אמר רשב"ל, עד "קלא אית לה למילתא")

2. מתי חוששים לפיוס - יח:, תד"ה חיישינן; רמב"ן ד"ה חיישינן, עד "וכדאמרן"; רשב"א הנ"ל, "והשתא לא תיקשי לן... ובטל
כמקומו"; רמב"ם הנ"ל ופ"ט הל' י"א ובראב"ד שם; רא"ש, פ"ו (מי שאחזו) סי' י"ב (בעיקר בסופו).

ב. האם העשרה חותמים דוקא זה בפני זה -

תד"ה אי; "בעל המאור", ג: באלפס, ד"ה אמר ובמלחמות שם; פב., תד"ה צא; רמב"ם, פ"א הל' גירושין הל' כד ופ"ט הל' כו והל' כט.

ג. נמצא אחד מהם קרוב או פסול בשטרות -

ב"ב קסב:, "הרחיק...בארבעה", ובתד"ה נמצא (מקביל לתד"ה אי וד"ה אמרי בגיטין יח:, אך קצת יותר ברור); ספר הישר לר"ת, סי' ק"י
וסי' תרע"ב (מקור דברי ר"ת מובאים בתוספות, אך יש להשוות הניסוח); [בה"ג, הל' עדות, "והיכא דקדיש איתתא...וכן הלכה" (הוצ' טרויב,
קיד:, בסוף הטור הראשון)] רי"ף על מכות (ב: באלפס), "היכי אמרינן... שלא מדעת חבירו"; רי"ף בגיטין, על אתר; רמב"ן, ב"ב קסב:, ד"ה
מלאהו; רמב"ן, גיטין יח:, ד"ה מחתם וד"ה אתי; (נ.ב. הירושלמי שהרמב"ן מצטט נמצא בגיטין, פ"א ה"ד. ברם, הגירסא שלפנינו שונה לחלוטין,
וכבר דנו בזה הש"ך ונתה"מ המצוינים להלן); (רשב"א, גיטין יח:, ד"ה ולחתום); "יד רמה" על בבא בתרא פ"י סי' ל"ד, (יסודי); רמב"ם, פ"ה הל'
עדות הל' ו'; פ"ט הל' גירושין הל' כ"ז; חי' ר' חיים הלוי שם, לפחות עד "ליכא חששת כלל וכשמ"כ" (קט:) (דן בכמה יסודות בענין אופי הגדרת
שטר, ולא רק בנאמנות קרוב או פסול); (ש"ך סי' מ"ה ס"ק כ"ג; נתה"מ שם, ס"ק ג') (גיטין פא:, המשנה, והגמרא עליה, "א"ר זירא... מן השוק",
ובתוס' רי"ד, פא:, "ואי ק'...כדתרצינן התם גבי מילאהו בקרובים כשר"; השגות הראב"ד על הרי"ף, מב: באלפס; "אור זרוע", בבא בתרא, סי'
רי"ז, ד"ה וכתב).

ד. פסק בענין מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש -

רי"ף; רא"ש, סי' ט'; רמב"ם, פ"ט הל' גירושין הל' כז; רשב"א, ד"ה אמר; "אור זרוע", סי' תשי"ג.