שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 11

מסכת גיטין, פרק שני (יח.)

בענין שמיטת כספים ודין כתובה והקפת חנות (הרב עמיטל)

 

דף יח., גמ' "מאמתי כתובה משמטת", רש"י, תוס' ותורי"ד.   1.
כתובות נה., תוד"ה ולשביעית. שם שטמ"ק בשם הרמב"ן והר"י מיגש.   2.
מכות דף ג., גמ' "אר"י א"ש.... " עד ע"ב "תנא המלוה".   3.
להלן רא"ש פ"ד סי' כ'.   4.
מרדכי פ"ד סי' קס"ד.   5.
יראים השלם סי' קס"ד.   6.
אור זרוע על מס' ע"ז סי' ק"ח.   7.
הרמב"ם הל' שמיטה פ"ד הל' כ"ד.   8.
קצוה"ח סי' ס"ז ס"ק א'.   9.