דף מקורות / תשל"ז דף מס' 9

מסכת גיטין, פרק שני (יז.-יח.)

עניינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

א. זמן בשטר שחרור -

יבמות לא:, "ומפני מה...בכספא", ובתד"ה והא, וברשב"א או ריטב"א, ד"ה והא; רמב"ם, פ"ו הל' עבדים הל' ה'; תוס' על אתר, ד"ה
מפני; (לעיל י., תד"ה כי (בסוף הדיבור)).

ב. עדיו בחתומיו זכין לו בשחרורי עבדים -

ב"מ יט., "שחרורי עבדים...לידך", ובתד"ה ליחוש (בראשו); שם כ., תד"ה שובר, עד "וכן...מן התורה"; "הגהות מיימוניות", פי"ח הל'
גזילה ואבידה, אות ב'.

ג. זכות בעל בפירות משעת חתימה לריש לקיש -

תוס' רי"ד על אתר; יח., תד"ה ואנחיה

ד. צורך בירור זמן הנתינה -

רש"י ותוס' על אתר; רמב"ם, פי"ח הל' גזילה ואבידה הל' ו' והל' ח' ובמ"מ על הל' ח'.

ה. זמן בכתב ידו -

לעיל ג:, תד"ה כתב; תוס' רי"ד על אתר, יז:, "ואין לחוש...כתבו"; (מהר"ם שי"ף על אתר, ד"ה עוד יש לראות).

ו. מאימתי מונין ג' חדשים לגט -

1. רקע ההלכה - יבמות מב., "וכן שאר... בקדושה"; רמב"ם, פי"א הל' גירושין הל' יח - כ;

2. הסוגיא כאן, וברי"ף ורא"ש סי' ו' על אתר.

ז. מאימתי כתובה משמטת -

1. רקע ההלכה: איזה חוב נשמט - שביעית פ"י מ"א ומ"ב ובר"ש ורמב"ם על אתר; תוספתא שם, פ"ח ה"ה (ובתוספתא כפשוטה
על אתר); תוס' על אתר, ד"ה מאימתי; רמב"ן ור"י מיגש, הובאו ב"שיטה מקובצת", כתובות נה., רמב"ם, פ"ט הל' שמיטה ויובל הל' ה' ובראב"ד
שם והל' י"א (ובכ"מ שם; "ישועות ישראל", סי' ס"ז ס"ק ה'), שם הל' ח' ובכ"מ ד"ה וכתב הרא"ש.

2. שמיטת חיובי אונס ומפתה וכתובה - שביעית פ"י מ"ב ובר"ש ורמב"ם שם; תוס' רי"ד על אתר; רמב"ם, פ"ט הל' שמיטה ויובל
הל' יב-יג.

3. דין זקיפת מלוה - ב"מ עב., "ת"ר ישראל שלוה... מעותיו נתגייר"; גיטין נ., "אמר מר זוטרא... אדאורייתא", ובראב"ד על
הרי"ף (כה. באלפס), "עוד יש לפרש...טוב מכולן"; (ב"ק קח:, סוף המשנה, "הגוזל את אביו וכו' והגמרא עליה עד, קט:, "ונתנו לכהנים",
וברמב"ם, פ"ח הל' גזילה הל' ד-ה ובראב"ד שם); שו"ע חו"מ, סי' ס"ז סי"ד ברמ"א; (חי' ר' חיים הלוי, פ"ט הל' שמיטה ויובל הל' ו').

ח. כיון שנתן עיניו לגרשה -

ב"ב קמו., א"ר יהודה אמר רב, "אינו יורשה", וברשב"ם ד"ה נפלה ותד"ה נכנס; "ים של שלמה" על אתר.