שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 8

מסכת גיטין, פרק שני (יז)

בענין עד מתי הבעל אוכל פירות (הרב ליכטנשטיין)

 

עיקר תקנת אכילת פירות כתובות מו:, המשנה; מז:, "תנן רבנן... לשאינו מצוי" [ובתוד"ה זימנין].   א.
גיטין עג:, "ת"ר... דברי ר' יהודה".   ב.
רי"ף (ח: באלפס), "איכא מ"ד... עד שעת נתינה"; ר"ן שם "דברי הרי"ף... בההיא שעתא" או רמב"ן ד"ה הא דאיפוך, "ומ"ש רבינו ז"ל...
פקעא"; מאירי, ד"ה לענין פסק הלכה, עד "... אית ליה פירי".
  ג.
תוס' רי"ד (יז:), "ור"ל סבר... ופסול"; בבא מציעא יט. "שחרורי עבדים... לידך"; כ. תוד"ה שובר "וכן אמר לעיל... מן התורה".   ד.
אופי זכות הבעל בפירות גיטין מז: "אתמר המוכר... קאמינא"; כתובות עט. "הגונב... לא תקינו ליה רבנן"; [יבמות לו:, תוד"ה קנין
פירות; קצוה"ח קכ: ט].
  ה.
בגט מאוחר יז. תוד"ה ריש לקיש "ואומר ר"י... כדאמר לקמן"; השגת הראב"ד, פ"א הל' גירושין הל' כ"ה; רשב"א ד"ה ריש לקיש.   ו.