שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 7

מסכת גיטין, פרק שני (יז)

בענין גט ללא זמן בעדי מסירה (הרב עמיטל)

 

רמב"ם פ"א מהל' גירושין הכ"ה ובלח"מ שם ד"ה גט שיש עליו (השני).   1.
טור אה"ע סי' קכ"ז, ב"י ד"ה "כתוב בהגהות מיימוני".   2.
ב"ב קע"ב סוף ע"א גמ' ההוא שטרא וכו' עד עדי מסירה כרתי, שם .   3.
רשב"ם ותוס' ד"ה עדי מסירה.   4.
שם חי' הרמב"ן וריטב"א, השגותיהם על פי' הרב ז"ל (הרשב"ם).   5.
שם שטמ"ק ד"ה ודילמא, וד"ה וז"ל הרא"ש, בא"ד ולפי' רשב"ם.   6.
שם חי' יד רמ"ה אות קיד.   7.
לעיל דף ג: תוד"ה כתב בכתב ידו וכו' עד והוי כאין בו זמן.   8.
שם תוד"ה ר"א עד ונראה לר"י, ועי"ש בחי' רע"א.   9.
לעיל ד. גמ' אלא לעולם ר"א, עד מזוייף מתוכו.   10.
לעיל י: גמ' והא לא בני כריתות וכו' עד שמות מובהקים.   11.
להלן כא: רש"י ד"ה תורף.   12.
רמב"ם פ"א ה"ז, שם הל' כ"ה, במ"מ בא"ד אבל אם היה עומד בתשרי.   13.