שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 6

מסכת גיטין, פרק ראשון (יג.)

בענין אין גט לאחר מיתה (הרב עמיטל)

לעיל יג., משנה וגמ' עד לא חיישינן; רש"י ותוד"ה לא יתנו.   א.
לעיל ט:, רש"י ד"ה לא יתנו ותוד"ה לא יתנו.   ב.
לעיל כח., משנה המביא גט וברש"י שם.   ג.
לעיל כט:, "אמר רב אשי אם מת... לכולהו".   ד.
להלן סו., "גיטו כמתנתו", וברש"י שם ד"ה לאחר מיתה.   ה.
להלן עב., משנה זה גיטך.   ו.
להלן פ"ג:, גמ' "גופא מודה ר,א וכו' ", וברש"י שם ד"ה לאחר מיתה.   ז.
קידושין יג:, גמ' "בשלמא גט וכו' "; שם יד., "ובמיתת היבם... יבם שריא לה".   ח.
בבא בתרא קלה., גמ' "ההוא דהוי מוחזק לו וכו' " וברשב"ם והגהות הב"ח שם.   ט.
להלן לט., גמ' "גר שמת וכו' " עד ע"ב "איסורא ולא ממונא".   י.
ש"ע יו"ד סימן רס"ז סעיף ס"ה, ובט"ז ס"ק ל"ה; טור יו"ד שם אות קכ"ג (ציונים לפרישה) וכ' הרמה; ב"י שם ד"ה וכתב
הרמה.
  יא.