שיעור כללי / תשנ"ד דף מס' 5

מסכת גיטין, פרק ראשון (י:)

בענין מזוייף מתוכו (הרב ליכטנשטיין)

י:, המשנה; בגמרא: "ר' שמעון... בשמות מובהקין", וברש"י ד"ה מודה.   א.
סנהדרין כח:, "ההיא מתניתא... תרי גיסי... אמר ליה זיל... פסול", וברש"י שם ד"ה במזוייף.   ב.
ב"ב קס"ט:, "ת"ר הבא לידון... קמפלגי... אלא אמר אביי... פסול", וברשב"ם, ד"ה ומודה; "יד-רמה", סי' צ"ו, "והאי
שטרא... וקי"ל כר' אלעזר".
  ג.
גיטין ג. ד., "מאן האי תנא... שהוא פסול", ובתוד"ה מודה; [רמב"ן, ג:, ד"ה אי ר"א]; רשב"א, ד., ד"ה ואי (יסודי!);
["תרומת הדשן", סי' רכ"ח, "ונראה לומר הא דמדמי... בכה"ג" (לט. מדפי הספר)].
  ד.
רמב"ם, פ"א הל' גירשין הל' יז-יח ובראב"ד שם; שם, פ"ג הל' ח', גיטין פ"ו., "כתב בכתב ידו... דלא מובהק"; רי"ף, מז:
באלפס, "ומהא נמי... שמים היא".
  ה.
טור אה"ע, סי' ק"ל, "גט שחתמו בו כותיים... מתוכו"; סי' קל"א (בסופו), "ואפילו אם נכתב לשמה... מדבריהם" ובב"י, ד"ה
כתב.
  ו.
שו"ע אה"ע, ק"ל: י"ז; ק"ל: י"ט; קל"א: ח' וב"בית-שמואל", ס"ק ז'; ט"ז, ס"ק ב'; "ביאורי הגר"א", ס"ק ח'.   ז.

[ח. שו"ע אה"ע, קכ"ד: ב', ובח"מ ס"ק ב' וב"ש, ס"ק ג' (עד "שמא זייף").]